[OpenJDK 2D-Dev] hg: jdk8/2d/jaxws: 8 new changesets

lana.steuck at oracle.com lana.steuck at oracle.com
Sun Oct 13 03:15:30 UTC 2013


Changeset: df5d4d016425
Author:  tbell
Date:   2013-09-25 12:23 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/df5d4d016425

8025411: JPRT to switch to the new Win platforms for JDK8 builds this week
Reviewed-by: ksrini, katleman

! make/jprt.properties

Changeset: cc682329886b
Author:  cl
Date:   2013-09-26 10:43 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/cc682329886b

Added tag jdk8-b109 for changeset df5d4d016425

! .hgtags

Changeset: 32edc7a2c866
Author:  katleman
Date:   2013-10-02 13:26 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/32edc7a2c866

Added tag jdk8-b110 for changeset cc682329886b

! .hgtags

Changeset: fc94ce4b899e
Author:  cl
Date:   2013-10-10 10:09 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/fc94ce4b899e

Added tag jdk8-b111 for changeset 32edc7a2c866

! .hgtags

Changeset: b0610cd08440
Author:  mkos
Date:   2013-10-04 16:21 +0100
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/b0610cd08440

8025054: Update JAX-WS RI integration to 2.2.9-b130926.1035
Reviewed-by: chegar

! src/share/jaxws_classes/com/oracle/webservices/internal/api/databinding/ExternalMetadataFeature.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_de.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_es.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_fr.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_it.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_ja.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_ko.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_pt_BR.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_zh_CN.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/jxc/MessageBundle_zh_TW.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/resources/WscompileMessages.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/resources/wscompile.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/version.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/wscompile/Options.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/wscompile/WsgenTool.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/wscompile/WsimportOptions.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/wscompile/WsimportTool.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/wsdl/parser/DOMForest.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_de.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_es.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_fr.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_it.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_ja.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_ko.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_pt_BR.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_zh_CN.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/MessageBundle_zh_TW.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/SchemaCache.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/reader/internalizer/DOMForest.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/reader/xmlschema/ct/AbstractExtendedComplexTypeBuilder.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/xjc/reader/xmlschema/parser/SchemaConstraintChecker.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/bind/v2/Messages.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/bind/v2/Messages.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/bind/v2/runtime/property/SingleMapNodeProperty.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/bind/v2/runtime/reflect/opt/AccessorInjector.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/bind/v2/runtime/reflect/opt/Injector.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/bind/v2/runtime/reflect/opt/OptimizedAccessorFactory.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/bind/v2/util/XmlFactory.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/org/jvnet/staxex/Base64Data.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/org/jvnet/staxex/Base64Encoder.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/org/jvnet/staxex/Base64EncoderStream.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/org/jvnet/staxex/ByteArrayOutputStreamEx.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/org/jvnet/staxex/NamespaceContextEx.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/org/jvnet/staxex/StreamingDataHandler.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/org/jvnet/staxex/XMLStreamWriterEx.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/binary/SchemaBuilderImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/digested/DDataPattern.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/digested/DPattern.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/digested/DXMLPrinter.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/digested/DataPatternBuilderImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/digested/GrammarBuilderImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/nc/AnyNameClass.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/nc/NameClassBuilderImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/nc/SimpleNameClass.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/parse/compact/UCode_UCodeESC_CharStream.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/parse/xml/SchemaParser.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/rngom/xml/sax/JAXPXMLReaderCreator.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/addressing/WsaTubeHelper.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLBoundOperation.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLBoundPortType.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLExtensible.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLFault.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLModel.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLOperation.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLOutput.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLPort.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLPortType.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/WSDLService.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLBoundFault.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLBoundOperation.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLBoundPortType.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLFault.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLInput.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLMessage.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLModel.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLOperation.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLOutput.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLPart.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLPort.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLPortType.java
+ src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/model/wsdl/editable/EditableWSDLService.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/wsdl/parser/WSDLParserExtension.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/api/wsdl/parser/WSDLParserExtensionContext.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/binding/WebServiceFeatureList.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/client/MonitorRootClient.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/client/PortInfo.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/client/Stub.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/client/WSServiceDelegate.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/ExternalMetadataReader.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/JavaMethodImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/AbstractExtensibleImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLBoundFaultImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLBoundOperationImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLBoundPortTypeImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLFaultImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLInputImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLMessageImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLModelImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLOperationImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLOutputImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLPartImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLPortImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLPortTypeImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLProperties.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/model/wsdl/WSDLServiceImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/policy/jaxws/PolicyWSDLParserExtension.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/resources/WsservletMessages.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/resources/wsservlet.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/server/EndpointFactory.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/server/WSEndpointImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/spi/ProviderImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/transport/http/HttpAdapter.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/transport/http/client/HttpTransportPipe.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/util/pipe/AbstractSchemaValidationTube.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/util/version.properties
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/util/xml/XmlUtil.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/ActionBasedOperationFinder.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/PayloadQNameBasedOperationFinder.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/DelegatingParserExtension.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/FoolProofParserExtension.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/MemberSubmissionAddressingWSDLParserExtension.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/RuntimeWSDLParser.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/W3CAddressingMetadataWSDLParserExtension.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/W3CAddressingWSDLParserExtension.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/WSDLParserExtensionContextImpl.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/parser/WSDLParserExtensionFacade.java
! src/share/jaxws_classes/com/sun/xml/internal/ws/wsdl/writer/WSDLGenerator.java
! src/share/jaxws_classes/javax/annotation/PostConstruct.java
! src/share/jaxws_classes/javax/annotation/PreDestroy.java
! src/share/jaxws_classes/javax/xml/bind/JAXBException.java
! src/share/jaxws_classes/javax/xml/bind/Marshaller.java
! src/share/jaxws_classes/javax/xml/bind/TypeConstraintException.java
! src/share/jaxws_classes/javax/xml/bind/annotation/adapters/package.html
! src/share/jaxws_classes/javax/xml/soap/MessageFactory.java

Changeset: e56be3a2287a
Author:  coffeys
Date:   2013-10-05 08:56 +0100
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/e56be3a2287a

8016271: wsimport -clientjar does not create portable jars on Windows due to hardcoded backslash
Reviewed-by: mkos, chegar

! src/share/jaxws_classes/com/sun/tools/internal/ws/wscompile/WsimportTool.java

Changeset: 1d6c13d3b8de
Author:  lana
Date:   2013-10-08 14:55 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/1d6c13d3b8de

Merge


Changeset: 7c0a7937f6ef
Author:  lana
Date:   2013-10-11 00:07 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/jdk8/2d/jaxws/rev/7c0a7937f6ef

Merge

More information about the 2d-dev mailing list