hg: bsd-port/jdk9/jaxp: 57 new changesets

glewis at eyesbeyond.com glewis at eyesbeyond.com
Sun Dec 20 00:14:39 UTC 2015


Changeset: 00fa5efc9ace
Author:  joehw
Date:   2015-04-18 00:17 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/00fa5efc9ace

8068842: Better JAXP data handling
Reviewed-by: dfuchs, lancea, hawtin

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/lib/ExsltSets.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/DOM.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/ApplyTemplates.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/AttributeSet.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/AttributeValueTemplate.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/CastExpr.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Choose.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/ForEach.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/FunctionCall.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Import.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Include.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Key.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/LiteralElement.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Mode.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Parser.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Stylesheet.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/SymbolTable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/SyntaxTreeNode.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Template.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/TestSeq.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/UnsupportedElement.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/XSLTC.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/XslAttribute.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/XslElement.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/util/MethodGenerator.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/util/MultiHashtable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/AdaptiveResultTreeImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/DOMAdapter.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/DOMWSFilter.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/DocumentCache.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/KeyIndex.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/MultiDOM.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/SAXImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/dom/SimpleResultTreeImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/runtime/AbstractTranslet.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/runtime/BasisLibrary.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/runtime/Hashtable.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/DOM2SAX.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/StAXEvent2SAX.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/StAXStream2SAX.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TemplatesImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TransformerFactoryImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TransformerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/CoreDocumentImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/DeferredDocumentImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/DocumentImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/DocumentTypeImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/LCount.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/NodeImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/ParentNode.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLEntityManager.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLErrorReporter.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLStreamReaderImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/dtd/DTDGrammar.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/dtd/DTDGrammarBucket.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/dv/DTDDVFactory.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/dv/dtd/DTDDVFactoryImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/dv/dtd/XML11DTDDVFactoryImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/XPath.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/ParserForXMLSchema.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/Token.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/SubstitutionGroupHandler.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/XMLSchemaLoader.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/XMLSchemaValidator.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/XSGrammarBucket.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/traversers/XSAttributeChecker.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/traversers/XSDHandler.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/DocumentBuilderFactoryImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/DocumentBuilderImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/SAXParserFactoryImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/SAXParserImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/parsers/XMLGrammarPreparser.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/AugmentationsImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/DOMErrorHandlerWrapper.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/DOMUtil.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/EncodingMap.java
+ src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/PrimeNumberSequenceGenerator.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/SymbolHash.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/SymbolTable.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/TypeInfoImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/XMLAttributesImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/xpointer/XPointerHandler.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/dtm/ref/CustomStringPool.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/dtm/ref/sax2dtm/SAX2DTM.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/Catalog.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/CatalogEntry.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/helpers/BootstrapResolver.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/readers/DOMCatalogReader.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/readers/SAXCatalogReader.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serialize/BaseMarkupSerializer.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serialize/ElementState.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serialize/Encodings.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serialize/HTMLSerializer.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serialize/HTMLdtd.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serialize/SerializerFactory.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/AttributesImplSerializer.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/EmptySerializer.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/SerializerFactory.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/Utils.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/dom3/DOM3TreeWalker.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/utils/Utils.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/DOMHelper.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/ElemDesc.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/NamespaceSupport2.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xpath/internal/compiler/Keywords.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/xml/internal/stream/XMLEntityStorage.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/xml/internal/stream/dtd/nonvalidating/DTDGrammar.java
! src/java.xml/share/classes/org/xml/sax/helpers/NamespaceSupport.java

Changeset: 3345330dd03a
Author:  joehw
Date:   2015-05-12 10:02 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/3345330dd03a

8079323: Serialization compatibility for Templates: need to exclude Hashtable from serialization
Reviewed-by: dfuchs, lancea, hawtin

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TemplatesImpl.java
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/transform/TemplatesTest.java

Changeset: e9fb9655fd36
Author:  joehw
Date:   2015-05-26 10:37 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/e9fb9655fd36

8078427: More supportive home environment
Reviewed-by: dfuchs, lancea, skoivu

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/Catalog.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/TreeWalker.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/dom3/DOM3TreeWalker.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/TreeWalker.java

Changeset: 5f2ff10c2974
Author:  joehw
Date:   2015-07-07 15:56 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/5f2ff10c2974

8086733: Improve namespace handling
Reviewed-by: dfuchs, lancea, ahgross

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/utils/XMLSecurityManager.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XML11DocumentScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XML11EntityScanner.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XML11NSDocumentScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLDTDScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLDocumentFragmentScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLEntityManager.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLEntityScanner.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLNSDocumentScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLScanner.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLVersionDetector.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg/XMLMessages.properties
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg/XMLSchemaMessages.properties
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/models/CMNodeFactory.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/traversers/XSAttributeChecker.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/utils/XMLLimitAnalyzer.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/utils/XMLSecurityManager.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/xml/internal/stream/Entity.java

Changeset: 686f3a3e49ac
Author:  joehw
Date:   2015-07-07 16:57 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/686f3a3e49ac

8130078: Document better processing
Reviewed-by: dfuchs, lancea, ahgross

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLDTDScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLDocumentScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/xni/parser/XMLDTDScanner.java

Changeset: 198a7fd9ec1f
Author:  lana
Date:   2015-10-21 18:38 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/198a7fd9ec1f

Merge

- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/runtime/Hashtable.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/TypeInfoImpl.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/Utils.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/NamespaceSupport2.java

Changeset: 5021da4c9496
Author:  lana
Date:   2015-10-22 11:14 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/5021da4c9496

Merge

- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/runtime/Hashtable.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/TypeInfoImpl.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/Utils.java
- src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/NamespaceSupport2.java

Changeset: 35f68242b624
Author:  lana
Date:   2015-10-29 08:42 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/35f68242b624

Added tag jdk9-b89 for changeset 5021da4c9496

! .hgtags

Changeset: ffaff3d0ad0e
Author:  lana
Date:   2015-10-30 10:28 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/ffaff3d0ad0e

Added tag jdk9-b90 for changeset 35f68242b624

! .hgtags

Changeset: c44ed58b7928
Author:  lana
Date:   2015-11-05 08:15 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/c44ed58b7928

Added tag jdk9-b91 for changeset ffaff3d0ad0e

! .hgtags

Changeset: d6dcb5df3d6d
Author:  joehw
Date:   2015-10-29 21:53 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/d6dcb5df3d6d

8081248: Implement JEP 268: XML Catalog API
Reviewed-by: lancea, dfuchs

+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/AltCatalog.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/BaseEntry.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/Catalog.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogEntry.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogException.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogFeatures.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogImpl.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogManager.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogMessages.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogMessages.properties
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogReader.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogResolver.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogResolverImpl.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogUriResolver.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/CatalogUriResolverImpl.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/DelegatePublic.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/DelegateSystem.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/DelegateUri.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/GroupEntry.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/NextCatalog.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/Normalizer.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/PublicEntry.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/RewriteSystem.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/RewriteUri.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/SystemEntry.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/SystemSuffix.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/UriEntry.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/UriSuffix.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/Util.java
+ src/java.xml/share/classes/javax/xml/catalog/package.html
+ src/java.xml/share/classes/jdk/xml/internal/SecuritySupport.java
! test/javax/xml/jaxp/unittest/TEST.properties
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/CatalogTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/catalog.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/catalog_invalid.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/delegatepublic.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/delegatesystem.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/files/delegatecatalog.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/files/delegatepublic.dtd
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/files/delegatesystem.dtd
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/files/rewritesystem.dtd
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/files/systemsuffix.dtd
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/public.dtd
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/public.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/rewritesystem.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/rewritesystem1.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/system.dtd
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/system.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/catalog/systemsuffix.xml

Changeset: 395cd2b14c1d
Author:  joehw
Date:   2015-10-29 22:12 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/395cd2b14c1d

8077931: Develop tests for XML Catalog API
Reviewed-by: joehw, lancea
Contributed-by: sha.jiang at oracle.com

+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/CatalogReferCircularityTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/DefaultFeaturesTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/DeferFeatureTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/DelegatePublicTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/DelegateSystemTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/DelegateUriTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/GroupTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/LoadCatalogTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/NextCatalogTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/NormalizationTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/PreferFeatureTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/PreferTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/PublicFamilyTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/PublicTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/ResolveFeatureTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/RewriteSystemTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/RewriteUriTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/SpecifyCatalogTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/SystemFamilyTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/SystemSuffixTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/SystemTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/UriFamilyTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/UriSuffixTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/UriTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/UrnUnwrappingTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/ValidateCatalogTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/catalogReferCircle-itself.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/catalogReferCircle-left.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/catalogReferCircle-right.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/deferFeature.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegatePublic-alice.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegatePublic-bob.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegatePublic-carl.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegatePublic.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateSystem-alice.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateSystem-bob.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateSystem-carl.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateSystem.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateUri-alice.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateUri-bob.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateUri-carl.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/delegateUri.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/group.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/loadCatalogFiles.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/nextCatalog-left.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/nextCatalog-leftAlice.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/nextCatalog-leftBob.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/nextCatalog-leftCarl.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/nextCatalog-right.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/nextCatalog-rightAlice.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/nextCatalog-rightBob.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/normalization.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/prefer.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/preferFeature.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/public.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/publicFamily.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/rewriteSystem.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/rewriteUri.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/specifyCatalog-api.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/specifyCatalog-feature.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/specifyCatalog-sysProps.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/system.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/systemFamily.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/systemSuffix.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/uri.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/uriFamily.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/uriSuffix.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/urnUnwrapping.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/validateCatalog-malformed.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/validateCatalog-noNamingSpace.xml
+ test/javax/xml/jaxp/functional/catalog/catalogFiles/validateCatalog-wrongRoot.xml
+ test/javax/xml/jaxp/isolatedjdk/IsolatedJDK.sh
+ test/javax/xml/jaxp/isolatedjdk/TEST.properties
+ test/javax/xml/jaxp/isolatedjdk/catalog/PropertiesTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/isolatedjdk/catalog/PropertiesTest.sh
+ test/javax/xml/jaxp/isolatedjdk/catalog/catalogFiles/properties.xml
+ test/javax/xml/jaxp/libs/catalog/CatalogTestUtils.java
+ test/javax/xml/jaxp/libs/catalog/ResolutionChecker.java

Changeset: fcabfb3c38ac
Author:  lana
Date:   2015-11-05 13:42 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/fcabfb3c38ac

Merge


Changeset: f665f69fa8e3
Author:  lana
Date:   2015-11-12 10:39 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/f665f69fa8e3

Added tag jdk9-b92 for changeset fcabfb3c38ac

! .hgtags

Changeset: 1528075e9d88
Author:  chegar
Date:   2015-11-11 11:33 +0000
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/1528075e9d88

8140606: Update library code to use internal Unsafe
Reviewed-by: alanb, mchung, psandoz, weijun

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/SafeThread.java

Changeset: b9c50c63305c
Author:  lana
Date:   2015-11-12 18:27 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/b9c50c63305c

Merge


Changeset: 510ee559d525
Author:  lana
Date:   2015-11-19 09:36 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/510ee559d525

Added tag jdk9-b93 for changeset b9c50c63305c

! .hgtags

Changeset: 99557a0e377a
Author:  lana
Date:   2015-11-12 14:14 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/99557a0e377a

Merge


Changeset: f868402f8d7b
Author:  joehw
Date:   2015-11-16 14:12 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/f868402f8d7b

8142900: Xerces Update: Xerces XPath
Reviewed-by: lancea

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/XPath.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/XPathException.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/BMPattern.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/CaseInsensitiveMap.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/Match.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/Op.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/ParseException.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/ParserForXMLSchema.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/REUtil.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/RangeToken.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/RegexParser.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/RegularExpression.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xpath/regex/Token.java
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/validation/tck/RegexWord.java
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/validation/tck/reZ003.xsd
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/validation/tck/reZ003vExc23082309.xml

Changeset: e939badf7330
Author:  cjplummer
Date:   2015-11-05 10:30 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/e939badf7330

8141489: [TESTBUG] requiredVersion in TEST.ROOT needs to updated to 4.1 b12
Summary: updated requiredVersion to 4.1 b12
Reviewed-by: dholmes, sla, darcy

! test/TEST.ROOT

Changeset: e4034363b80d
Author:  jprovino
Date:   2015-11-11 23:45 +0000
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/e4034363b80d

Merge


Changeset: 1f9f972a1d86
Author:  amurillo
Date:   2015-11-13 10:35 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/1f9f972a1d86

Merge


Changeset: b091fdbfbf9a
Author:  amurillo
Date:   2015-11-16 22:36 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/b091fdbfbf9a

Merge


Changeset: 5e75b8a9c01b
Author:  lana
Date:   2015-11-20 15:41 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/5e75b8a9c01b

Merge


Changeset: 5caeffed1b51
Author:  lana
Date:   2015-11-29 11:00 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/5caeffed1b51

Added tag jdk9-b94 for changeset 5e75b8a9c01b

! .hgtags

Changeset: 1ba7abcb360a
Author:  amurillo
Date:   2015-06-22 13:04 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/1ba7abcb360a

8098588: Allow for parsing jdk9 new version string
Reviewed-by: alanb, joehw, dtitov

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/XalanConstants.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/Constants.java

Changeset: ac13455e4d91
Author:  iris
Date:   2015-06-29 11:27 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/ac13455e4d91

Merge


Changeset: 708e7d2c5193
Author:  iris
Date:   2015-07-06 11:48 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/708e7d2c5193

Merge


Changeset: acf45cbcb4db
Author:  iris
Date:   2015-07-13 13:23 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/acf45cbcb4db

Merge


Changeset: 7516e3688281
Author:  iris
Date:   2015-07-20 11:00 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/7516e3688281

Merge


Changeset: b0fc74495cba
Author:  iris
Date:   2015-07-23 13:19 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/b0fc74495cba

Merge


Changeset: e3ca0b30696c
Author:  iris
Date:   2015-08-03 09:26 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/e3ca0b30696c

Merge


Changeset: 3ed0244b6dac
Author:  iris
Date:   2015-08-10 19:58 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/3ed0244b6dac

Merge


Changeset: 33700d44422c
Author:  iris
Date:   2015-08-17 13:02 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/33700d44422c

Merge


Changeset: 9e3888e9bd56
Author:  iris
Date:   2015-08-25 14:45 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/9e3888e9bd56

Merge


Changeset: 4ddf08fc2ba5
Author:  iris
Date:   2015-08-31 13:57 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/4ddf08fc2ba5

Merge


Changeset: eb35493e2384
Author:  iris
Date:   2015-09-08 10:25 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/eb35493e2384

Merge


Changeset: 9e17144f8071
Author:  iris
Date:   2015-09-14 09:47 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/9e17144f8071

Merge


Changeset: 414b99f4c839
Author:  iris
Date:   2015-09-21 20:08 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/414b99f4c839

Merge


Changeset: 617fddec1083
Author:  iris
Date:   2015-09-29 11:46 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/617fddec1083

Merge


Changeset: 019bcf8bbd9f
Author:  iris
Date:   2015-10-05 20:55 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/019bcf8bbd9f

Merge


Changeset: eef5d9026bf2
Author:  iris
Date:   2015-10-25 19:16 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/eef5d9026bf2

Merge


Changeset: 895507d26470
Author:  iris
Date:   2015-11-01 09:48 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/895507d26470

Merge


Changeset: 2553199c86e0
Author:  iris
Date:   2015-11-09 10:56 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/2553199c86e0

Merge


Changeset: ca8f8063f722
Author:  iris
Date:   2015-11-16 17:10 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/ca8f8063f722

Merge


Changeset: 1a7582f8bc45
Author:  iris
Date:   2015-11-19 14:00 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/1a7582f8bc45

Merge


Changeset: c8d0845877a8
Author:  iris
Date:   2015-11-29 20:29 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/c8d0845877a8

Merge


Changeset: 4d8950df4d5f
Author:  lana
Date:   2015-12-02 15:55 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/4d8950df4d5f

Added tag jdk-9+95 for changeset c8d0845877a8

! .hgtags

Changeset: e2fbfb7ed78a
Author:  joehw
Date:   2015-11-30 16:17 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/e2fbfb7ed78a

8142463: Xml schema validation failing after Xerces update; maxOccurs ignored
Reviewed-by: lancea

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/models/XSDFACM.java
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/validation/tck/ParticleTest.java
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/validation/tck/upa01.xml
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/validation/tck/upa01.xsd

Changeset: 1cefe0c8447c
Author:  lana
Date:   2015-12-02 09:36 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/1cefe0c8447c

Merge


Changeset: 2b4a2f136208
Author:  joehw
Date:   2015-12-03 11:42 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/2b4a2f136208

8132091: Clean up JAXP code that has dependency on Java version string
Reviewed-by: lancea

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/XalanConstants.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TransformerFactoryImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/Constants.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/DocumentBuilderImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/SAXParserImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/validation/XMLSchemaFactory.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/validation/XMLSchemaValidatorComponentManager.java

Changeset: 1f3182529f2c
Author:  lana
Date:   2015-12-07 14:21 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/1f3182529f2c

Merge


Changeset: b078d4258d9c
Author:  lana
Date:   2015-12-10 08:17 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/b078d4258d9c

Added tag jdk-9+96 for changeset 1f3182529f2c

! .hgtags

Changeset: a549eb34d37e
Author:  joehw
Date:   2015-12-09 21:40 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/a549eb34d37e

8072081: Supplementary characters are rejected in comments
Reviewed-by: lancea

! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLDocumentFragmentScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLDocumentScannerImpl.java
! src/java.xml/share/classes/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/XMLScanner.java
+ test/javax/xml/jaxp/unittest/parsers/SupplementaryChars.java

Changeset: 9c107c050335
Author:  lana
Date:   2015-12-10 09:24 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/9c107c050335

Merge


Changeset: 52b01339235f
Author:  lana
Date:   2015-12-17 19:39 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/52b01339235f

Added tag jdk-9+97 for changeset 9c107c050335

! .hgtags

Changeset: a7d62c74abb9
Author:  lana
Date:   2015-12-18 09:29 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk9/jaxp/rev/a7d62c74abb9

Added tag jdk-9+98 for changeset 52b01339235f

! .hgtagsMore information about the bsd-port-dev mailing list