hg: bsd-port/jdk8/jaxp: 51 new changesets

glewis at eyesbeyond.com glewis at eyesbeyond.com
Sun May 20 06:15:08 UTC 2018


Changeset: a8bd8d03df39
Author:  asaha
Date:   2017-10-24 13:16 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/a8bd8d03df39

Added tag jdk8u172-b00 for changeset dcef061c3628

! .hgtags

Changeset: 78e071b5c067
Author:  asaha
Date:   2018-01-02 17:02 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/78e071b5c067

Added tag jdk8u172-b01 for changeset a8bd8d03df39

! .hgtags

Changeset: 5d207173975c
Author:  asaha
Date:   2018-01-08 22:36 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/5d207173975c

Added tag jdk8u172-b02 for changeset 78e071b5c067

! .hgtags

Changeset: e8a1a2db69dc
Author:  asaha
Date:   2017-12-19 15:37 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/e8a1a2db69dc

Added tag jdk8u162-b12 for changeset fa7504e2b241

! .hgtags

Changeset: f6f4bebcbf4b
Author:  asaha
Date:   2018-01-16 22:57 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/f6f4bebcbf4b

Merge

! .hgtags
- src/com/sun/org/apache/xalan/internal/utils/FactoryImpl.java
- src/com/sun/org/apache/xalan/internal/utils/FeatureManager.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/utils/AttList.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/utils/DOM2Helper.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/DOMHelper.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/DOMOrder.java

Changeset: 8781408eccfb
Author:  asaha
Date:   2018-01-18 06:01 +0000
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/8781408eccfb

Added tag jdk8u172-b03 for changeset f6f4bebcbf4b

! .hgtags

Changeset: 606a6926c1cc
Author:  asaha
Date:   2017-10-03 23:30 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/606a6926c1cc

Added tag jdk8u171-b00 for changeset 7984f6d87395

! .hgtags

Changeset: b05d08bc4e52
Author:  aefimov
Date:   2017-10-19 17:03 +0100
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/b05d08bc4e52

8186080: Transform XML interfaces
8188880: A JAXB JCK test failure found after 8186080
Reviewed-by: joehw, lancea, dfuchs

! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/lib/ExsltDynamic.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/lib/ExsltSets.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/lib/ExsltStrings.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/lib/Extensions.java
- src/com/sun/org/apache/xalan/internal/utils/FactoryImpl.java
- src/com/sun/org/apache/xalan/internal/utils/FeatureManager.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/Translet.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/cmdline/Compile.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/FunctionCall.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/Parser.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/XSLTC.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/runtime/AbstractTranslet.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/runtime/output/TransletOutputHandlerFactory.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/SAX2DOM.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TemplatesHandlerImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TemplatesImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TrAXFilter.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TransformerFactoryImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/TransformerImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/trax/Util.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/DOMConfigurationImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/XMLSchemaLoader.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/XMLSchemaValidator.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/opti/SchemaParsingConfig.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/traversers/SchemaContentHandler.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/xs/traversers/XSDHandler.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/validation/DOMValidatorHelper.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/validation/StAXValidatorHelper.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/validation/StreamValidatorHelper.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/validation/ValidatorHandlerImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/jaxp/validation/XMLSchemaFactory.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/parsers/DTDConfiguration.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/parsers/NonValidatingConfiguration.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/parsers/XML11Configuration.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/util/XMLCatalogResolver.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/dtm/DTMManager.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/dtm/ref/DTMManagerDefault.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/Catalog.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/CatalogManager.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/Resolver.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/tools/CatalogResolver.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/tools/ResolvingParser.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/tools/ResolvingXMLReader.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/TreeWalker.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/utils/AttList.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/serializer/utils/DOM2Helper.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/AttList.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/DOM2Helper.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/DOMHelper.java
- src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/DOMOrder.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/TreeWalker.java
! src/com/sun/org/apache/xml/internal/utils/XMLReaderManager.java
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/CachedXPathAPI.java
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/XPathAPI.java
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/XPathContext.java
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/jaxp/JAXPExtensionsProvider.java
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/jaxp/XPathExpressionImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/jaxp/XPathFactoryImpl.java
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/jaxp/XPathImpl.java
! src/javax/xml/transform/FactoryFinder.java
! src/javax/xml/transform/TransformerFactory.java
! src/javax/xml/validation/SchemaFactoryFinder.java
! src/javax/xml/xpath/XPathFactoryFinder.java
+ src/jdk/xml/internal/JdkXmlFeatures.java
+ src/jdk/xml/internal/JdkXmlUtils.java
+ src/jdk/xml/internal/SecuritySupport.java

Changeset: ea0317b70769
Author:  asaha
Date:   2017-11-02 11:33 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/ea0317b70769

Merge

! .hgtags

Changeset: f20c7cdf6728
Author:  asaha
Date:   2017-10-06 08:33 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/f20c7cdf6728

Added tag jdk8u152-b31 for changeset f4505a7897c7

! .hgtags

Changeset: 31c2dd5d72a3
Author:  asaha
Date:   2017-10-31 14:56 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/31c2dd5d72a3

Added tag jdk8u152-b32 for changeset f20c7cdf6728

! .hgtags

Changeset: 7c42388a2152
Author:  asaha
Date:   2017-11-14 13:11 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/7c42388a2152

Added tag jdk8u152-b33 for changeset 31c2dd5d72a3

! .hgtags

Changeset: 5708ff1232d5
Author:  asaha
Date:   2017-12-12 09:38 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/5708ff1232d5

Added tag jdk8u152-b34 for changeset 7c42388a2152

! .hgtags

Changeset: 454a0c80fe42
Author:  asaha
Date:   2017-12-14 13:10 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/454a0c80fe42

Merge

! .hgtags

Changeset: 7f686984fa4b
Author:  asaha
Date:   2017-12-15 11:42 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/7f686984fa4b

Added tag jdk8u152-b35 for changeset 5708ff1232d5

! .hgtags

Changeset: ff7bd8a2a390
Author:  asaha
Date:   2017-12-15 15:48 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/ff7bd8a2a390

Merge

! .hgtags

Changeset: 9406f14d836b
Author:  asaha
Date:   2017-12-15 16:00 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/9406f14d836b

Merge

! .hgtags

Changeset: ecdf7d13fd8b
Author:  asaha
Date:   2017-12-21 09:38 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/ecdf7d13fd8b

Merge

! .hgtags

Changeset: 3a4b6f741a1b
Author:  asaha
Date:   2017-12-21 11:15 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/3a4b6f741a1b

Merge

! .hgtags

Changeset: e48882603c21
Author:  asaha
Date:   2018-01-02 16:15 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/e48882603c21

Added tag jdk8u171-b01 for changeset 3a4b6f741a1b

! .hgtags

Changeset: 71194348ef55
Author:  asaha
Date:   2018-01-04 15:45 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/71194348ef55

Added tag jdk8u162-b31 for changeset ecdf7d13fd8b

! .hgtags

Changeset: 0eb59cc7716f
Author:  asaha
Date:   2018-01-08 09:06 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/0eb59cc7716f

Merge

! .hgtags

Changeset: 1e523ce5792f
Author:  asaha
Date:   2018-01-09 12:37 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/1e523ce5792f

Added tag jdk8u171-b02 for changeset 0eb59cc7716f

! .hgtags

Changeset: 63f2ebb7367a
Author:  asaha
Date:   2018-01-22 15:13 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/63f2ebb7367a

Merge

! .hgtags

Changeset: a19f8b3a9242
Author:  asaha
Date:   2018-01-23 13:09 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/a19f8b3a9242

Added tag jdk8u171-b03 for changeset 1e523ce5792f

! .hgtags

Changeset: c8f5d1c3cb6e
Author:  asaha
Date:   2018-01-25 08:20 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/c8f5d1c3cb6e

Merge

! .hgtags

Changeset: dd671638bd0f
Author:  asaha
Date:   2018-01-30 11:23 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/dd671638bd0f

Added tag jdk8u171-b04 for changeset a19f8b3a9242

! .hgtags

Changeset: d7f51a2cb3fa
Author:  asaha
Date:   2018-01-30 11:32 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/d7f51a2cb3fa

Merge

! .hgtags

Changeset: 834d32115c1a
Author:  asaha
Date:   2018-01-30 11:39 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/834d32115c1a

Added tag jdk8u172-b04 for changeset d7f51a2cb3fa

! .hgtags

Changeset: 5279c6da822e
Author:  aefimov
Date:   2018-01-29 12:56 +0000
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/5279c6da822e

8189993: Improve document portability
Reviewed-by: joehw

! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/dom/NamedNodeMapImpl.java

Changeset: daab1512cd15
Author:  asaha
Date:   2018-02-06 10:52 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/daab1512cd15

Added tag jdk8u171-b05 for changeset 5279c6da822e

! .hgtags

Changeset: 264518389b7f
Author:  asaha
Date:   2018-02-06 11:04 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/264518389b7f

Merge

! .hgtags

Changeset: bf8b361d21e8
Author:  asaha
Date:   2018-02-06 11:13 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/bf8b361d21e8

Added tag jdk8u172-b05 for changeset 264518389b7f

! .hgtags

Changeset: d5b13a2a6fbf
Author:  asaha
Date:   2018-02-13 12:15 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/d5b13a2a6fbf

Added tag jdk8u171-b06 for changeset daab1512cd15

! .hgtags

Changeset: cb4e6aecc7ae
Author:  asaha
Date:   2018-02-13 12:25 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/cb4e6aecc7ae

Merge

! .hgtags

Changeset: c4f36aa429d5
Author:  asaha
Date:   2018-02-13 12:57 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/c4f36aa429d5

Added tag jdk8u172-b06 for changeset cb4e6aecc7ae

! .hgtags

Changeset: 8cc732073801
Author:  asaha
Date:   2018-02-20 12:56 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/8cc732073801

Added tag jdk8u171-b07 for changeset d5b13a2a6fbf

! .hgtags

Changeset: c8cb876703b1
Author:  asaha
Date:   2018-02-20 13:06 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/c8cb876703b1

Merge

! .hgtags

Changeset: d642a841b4e2
Author:  asaha
Date:   2018-02-20 13:11 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/d642a841b4e2

Added tag jdk8u172-b07 for changeset c8cb876703b1

! .hgtags

Changeset: df47a908b184
Author:  asaha
Date:   2018-02-27 11:27 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/df47a908b184

Added tag jdk8u171-b08 for changeset 8cc732073801

! .hgtags

Changeset: b79b95aa4759
Author:  asaha
Date:   2018-02-27 11:38 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/b79b95aa4759

Merge

! .hgtags

Changeset: 9abf255d17ed
Author:  asaha
Date:   2018-03-06 20:30 +0000
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/9abf255d17ed

Added tag jdk8u172-b08 for changeset b79b95aa4759

! .hgtags

Changeset: 19dd9e94ba4f
Author:  asaha
Date:   2018-03-06 11:44 -0800
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/19dd9e94ba4f

Added tag jdk8u171-b09 for changeset df47a908b184

! .hgtags

Changeset: 81808062121e
Author:  asaha
Date:   2018-03-06 20:33 +0000
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/81808062121e

Merge

! .hgtags

Changeset: 8e5129aef8e7
Author:  asaha
Date:   2018-03-06 20:36 +0000
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/8e5129aef8e7

Added tag jdk8u172-b09 for changeset 81808062121e

! .hgtags

Changeset: 951193aeb2c4
Author:  asaha
Date:   2018-03-19 11:47 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/951193aeb2c4

Added tag jdk8u171-b10 for changeset 19dd9e94ba4f

! .hgtags

Changeset: ed6b3d50e812
Author:  asaha
Date:   2018-03-19 12:03 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/ed6b3d50e812

Merge

! .hgtags

Changeset: 9ddffc6e2f98
Author:  asaha
Date:   2018-03-19 12:13 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/9ddffc6e2f98

Added tag jdk8u172-b10 for changeset ed6b3d50e812

! .hgtags

Changeset: 6e9148ef1b3a
Author:  ljiang
Date:   2018-03-27 18:07 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/6e9148ef1b3a

8200314: JDK 8u171 l10n resource file update - msg drop 40
Reviewed-by: coffeys

! src/com/sun/org/apache/xalan/internal/xsltc/compiler/util/ErrorMessages_sv.java
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg/XIncludeMessages_sv.properties
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg/XMLMessages_sv.properties
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg/XMLSerializerMessages_sv.properties
! src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg/XPointerMessages_sv.properties
! src/com/sun/org/apache/xpath/internal/res/XPATHErrorResources_sv.java

Changeset: 228ec0c489c0
Author:  asaha
Date:   2018-03-28 08:18 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/228ec0c489c0

Added tag jdk8u171-b11 for changeset 6e9148ef1b3a

! .hgtags

Changeset: 257c09605def
Author:  asaha
Date:   2018-03-28 08:38 -0700
URL:    http://hg.openjdk.java.net/bsd-port/jdk8/jaxp/rev/257c09605def

Merge

! .hgtagsMore information about the bsd-port-dev mailing list