RFR (XXS): 8145671: Rename FromCardCache to G1FromCardCache

Thomas Schatzl thomas.schatzl at oracle.com
Mon Dec 21 11:07:33 UTC 2015


Hi Jon, Mikael,

On Fri, 2015-12-18 at 09:13 -0800, Jon Masamitsu wrote:
> Looks good.
> 
> Jon
> 

  thanks for the reviews.

Thomas
More information about the hotspot-gc-dev mailing list