hg: jdk/jdk: 17 new changesets

prasanta.sadhukhan at oracle.com prasanta.sadhukhan at oracle.com
Wed Sep 25 09:20:14 UTC 2019


Changeset: 170b727a240a
Author:  psadhukhan
Date:   2019-08-26 11:20 +0530
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/170b727a240a

Merge

- make/jdk/src/classes/build/tools/tzdb/ZoneRules.java
- src/hotspot/cpu/aarch64/aarch64_call.cpp
- src/hotspot/cpu/aarch64/aarch64_linkage.S
- src/hotspot/cpu/aarch64/cpustate_aarch64.hpp
- src/hotspot/cpu/aarch64/decode_aarch64.hpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/linux_aarch64.S
- src/hotspot/share/gc/parallel/gcTaskManager.cpp
- src/hotspot/share/gc/parallel/gcTaskManager.hpp
- src/hotspot/share/gc/parallel/gcTaskThread.cpp
- src/hotspot/share/gc/parallel/gcTaskThread.hpp
- src/hotspot/share/gc/parallel/pcTasks.cpp
- src/hotspot/share/gc/parallel/pcTasks.hpp
- src/hotspot/share/gc/parallel/psTasks.cpp
- src/hotspot/share/gc/parallel/psTasks.hpp
- src/hotspot/share/oops/markOop.cpp
- src/hotspot/share/oops/markOop.hpp
- src/hotspot/share/oops/markOop.inline.hpp
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/Acl.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/AclEntry.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/AclNotFoundException.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/Group.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/LastOwnerException.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/NotOwnerException.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/Owner.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/Permission.java
- src/java.base/share/classes/java/security/acl/package-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/ArchiveDoesNotExist.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/BootAppendTests.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/CdsDifferentCompactStrings.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/CdsDifferentObjectAlignment.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/CdsSameObjectAlignment.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/CheckDefaultArchiveFile.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/CheckSharingWithDefaultArchive.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/DumpSharedDictionary.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/DumpSymbolAndStringTable.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/LoadClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/MaxMetaspaceSize.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/NonBootLoaderClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/PrintSharedArchiveAndExit.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SharedArchiveFile.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SharedBaseAddress.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SharedStrings.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SharedStringsDedup.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SharedStringsRunAuto.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SharedStringsWb.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SharedSymbolTableBucketSize.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/SpaceUtilizationCheck.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/TestInterpreterMethodEntries.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/javax/annotation/processing/FilerException.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/javax/sound/sampled/MyClass.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/nonjdk/myPackage/MyClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/ReplaceCriticalClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/ReplaceCriticalClassesForSubgraphs.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/Implementor.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/Interface.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/SubClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/SuperClazz.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/TestEntry.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/TransformInterfaceAndImplementor.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/TransformRelatedClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/TransformSuperAndSubClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/TransformSuperSubTwoPckgs.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/TransformTestCommon.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/myPkg1/SuperClazz.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/SharedArchiveFile/serviceability/transformRelatedClasses/myPkg2/SubClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/AppCDSOptions.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/AppendClasspath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/BootClassPathMismatch.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/CDSandJFR.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/CaseSensitiveClassPath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ClassLoaderTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ClassPathAttr.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/CommandLineFlagCombo.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/CommandLineFlagComboNegative.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/CompilerUtils.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/DirClasspathTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/DumpClassList.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ExtraSymbols.invalid_1.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ExtraSymbols.invalid_2.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ExtraSymbols.invalid_3.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ExtraSymbols.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ExtraSymbols.symbols.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/FieldAnnotationsTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/FreeUnusedMetadata.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/GraalWithLimitedMetaspace.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/HelloExtTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/HelloTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/IgnoreEmptyClassPaths.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/JarBuilder.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/JvmtiAddPath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/LongClassListPath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/LotsOfClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/MissingSuperTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/MoveJDKTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/MultiProcessSharing.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/MultiReleaseJars.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/OldClassTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/PackageSealing.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ParallelLoad2.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ParallelLoadTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/PrintSharedArchiveAndExit.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ProhibitedPackage.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/ProtectionDomain.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/RelativePath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/RewriteBytecodesTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/SharedArchiveConsistency.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/SharedBaseAddress.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/SharedPackages.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/SignedJar.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/SpecifySysLoaderProp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/TestCommon.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/TestWithProfiler.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/TraceLongClasspath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/UnusedCPDuringDump.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/UseAppCDS_Test.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/VerifierTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/VerifierTest_0.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/VerifierTest_1A.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/VerifierTest_1B.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/VerifierTest_2.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/WideIloadTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/WrongClasspath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/XShareAutoWithChangedJar.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/ArchivedIntegerCacheTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/ArchivedModuleComboTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/ArchivedModuleCompareTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/ArchivedModuleWithCustomImageTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/CheckArchivedModuleApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/CheckCachedMirrorApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/CheckCachedMirrorTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/CheckCachedResolvedReferences.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/CheckCachedResolvedReferencesApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/CheckIntegerCacheApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/DifferentHeapSizes.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/DumpTimeVerifyFailure.config.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/DumpTimeVerifyFailure.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/GCStress.config.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/GCStressApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/GCStressTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/InstrumentationAgent.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/MirrorWithReferenceFieldsApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/MirrorWithReferenceFieldsTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/MyException.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/MyOuter.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/OpenArchiveRegion.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/PrimitiveTypesApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/PrimitiveTypesTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/PrintSystemModulesApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/RedefineClassApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/RedefineClassTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/src/test/jdk/test/Test.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cacheObject/src/test/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/cdsutils/DynamicDumpHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/condy/CondyHello.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/condy/CondyHelloApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/condy/CondyHelloTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ClassListFormatA.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ClassListFormatB.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ClassListFormatBase.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ClassListFormatC.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ClassListFormatD.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ClassListFormatE.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/CustomLoaderApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/HelloCustom.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/HelloCustom_JFR.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/LoaderSegregationTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ParallelTestBase.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ParallelTestMultiFP.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ParallelTestSingleFP.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ProhibitedPackageNamesTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/ProtectionDomain.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/SameNameInTwoLoadersTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/UnintendedLoadersTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/UnloadUnregisteredLoaderTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/UnsupportedPlatforms.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/CustomInterface2_ia.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/CustomInterface2_ib.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/CustomLoadee.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/CustomLoadee2.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/CustomLoadee3.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/CustomLoadee3Child.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/Hello.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/HelloUnload.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/InProhibitedPkg.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/LoaderAPI.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/LoaderSegregation.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/OnlyBuiltin.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/OnlyUnregistered.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/ProtDomain.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/SameNameUnrelatedLoaders.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/SimpleHello.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/UnintendedLoaders.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/customLoader/test-classes/UnloadUnregisteredLoader.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/AppendClasspath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/ArchiveConsistency.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/ArrayKlasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/ClassResolutionFailure.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/DynamicArchiveTestBase.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/DynamicFlag.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/DynamicLotsOfClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/ExcludedClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/HelloDynamic.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/HelloDynamicCustom.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/HelloDynamicCustomUnload.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/JITInteraction.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/MainModuleOnly.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/MethodSorting.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/MissingArchive.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/NoClassToArchive.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/RelativePath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/SharedArchiveFileOption.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/UnsupportedBaseArchive.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/UnusedCPDuringDump.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/WrongTopClasspath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/test-classes/ArrayKlassesApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/test-classes/ExcludedClassesApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/test-classes/LoadClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/test-classes/MethodSortingApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/test-classes/MissingDependent.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/test-classes/StrConcatApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/dynamicArchive/test-classes/TestJIT.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/AnonVmClassesDuringDump.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/AnonVmClassesDuringDumpTransformer.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/AnonVmClassesDuringDumpTransformer.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/ArrayTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/ArrayTestHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/GCDuringDump.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/GCDuringDumpTransformer.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/GCDuringDumpTransformer.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/GCSharedStringsDuringDump.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/GCSharedStringsDuringDumpWb.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/HumongousDuringDump.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/HumongousDuringDumpTransformer.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/javaldr/HumongousDuringDumpTransformer.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/CheckUnsupportedDumpingOptions.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/JigsawOptionsCombo.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/AppClassInCP.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/CustomPackage.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/MismatchedPatchModule.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/PatchDir.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/PatchJavaBase.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/PatchMain.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/Simple.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/SubClassOfPatchedClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/PatchModule/TwoJars.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/BootAppendTests.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/ClassPathTests.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/DummyClassesInBootClassPath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/EmptyClassInBootClassPath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/src/com/sun/tools/javac/Main.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/src/com/sun/tools/javac/MyMain.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/src/jdk/test/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/src/sun/nio/cs/ext/MyClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/classpathtests/src/sun/nio/cs/ext1/MyClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/AddModules.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/AddOpens.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/AddReads.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/ExportModule.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/JvmtiAddPath.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/MainModuleOnly.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/ModulePathAndCP.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/ModulePathAndCP_JFR.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.greetings/com/greetings/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.greetings/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.hello/com/hello/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.hello/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.nomodule/com/nomodule/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.norequires/com/norequires/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.norequires/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.simple/com/simple/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/com.simple/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/org.astro/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/modulepath/src/org.astro/org/astro/World.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/overridetests/OverrideTests.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/overridetests/src/java.net.http/java/net/http/HttpTimeoutException.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/overridetests/src/java.net.http/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/overridetests/src/jdk.compiler/com/sun/tools/javac/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/overridetests/src/jdk.compiler/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/overridetests/src/test/jdk/test/Main.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jigsaw/overridetests/src/test/module-info.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/ClassFileLoadHook.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/ClassFileLoadHookTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/InstrumentationAgent.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/InstrumentationApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/InstrumentationClassFileTransformer.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/InstrumentationRegisterClassFileTransformer.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/InstrumentationTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/dumpingWithAgent/DumpingWithJavaAgent.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/dumpingWithAgent/DumpingWithJvmtiAgent.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/dumpingWithAgent/SimpleAgent.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/dumpingWithAgent/SimpleAgent.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/dumpingWithAgent/libAddToSystemCLSearchOnLoad.c
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/parallelLoad/ParallelClassesTransform.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/parallelLoad/ParallelLoadAndTransformTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/transformRelatedClasses/TransformInterfaceImplementorAppCDS.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/transformRelatedClasses/TransformRelatedClassesAppCDS.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/jvmti/transformRelatedClasses/TransformSuperSubAppCDS.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/redefineClass/RedefineBasic.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/redefineClass/RedefineBasicTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/redefineClass/RedefineRunningMethods_Shared.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/redefineClass/RedefineRunningMethods_SharedHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/ExerciseGC.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/ExtraSharedInput.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/FlagCombo.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/HelloString.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/HelloStringGC.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/HelloStringPlus.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/IncompatibleOptions.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/InternSharedString.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/InternStringTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/InvalidFileFormat.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/LargePages.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/LockSharedStrings.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/LockStringTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/LockStringValueTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsBasic.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsBasic.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsBasicPlus.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsHumongous.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsStress.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsUtils.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsWb.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SharedStringsWbTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/SysDictCrash.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/CorruptDataLine.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/InvalidDataType.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/InvalidHeader.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/InvalidString.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/InvalidStringFormat.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/InvalidSymbol.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/InvalidSymbolFormat.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/InvalidVersion.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/LengthOverflow.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/OverflowPrefix.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/TruncatedString.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/sharedStrings/invalidFormat/UnrecognizedPrefix.txt
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ArrayListTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/BootClassPathAppendHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/C1.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/C2.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Child.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/CpAttr1.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/CpAttr2.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/CpAttr3.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/CpAttr4.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/CpAttr5.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/DummyClassHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/EmptyClassHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/FieldAnnotationsApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ForNameTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/GenericTestApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/GetFlightRecorder.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Greet.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Hello.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/HelloExt.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/HelloExtApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/HelloExtExt.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/HelloMore.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/HelloWB.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Hi.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Iloadw.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/IloadwMain.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/JimageClassPackage.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/JimageClassProtDomain.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/JvmtiApp.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/MethodNoReturn.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/MissingSuper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/MultiProcClass.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/MyAnnotation.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/MyThread.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/PackageSealingTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/PackageTest.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ParallelClasses.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ParallelLoad.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Prohibited.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ProhibitedHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ProtDomain.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ProtDomainB.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/ReportMyLoader.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/RewriteBytecodes.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Super.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/TestClassLoader.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/TestWithProfilerHelper.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/TrySwitchMyLoader.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/Util.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/VerifierTest0.java
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/com/sun/tools/javac/Main.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/cpattr1.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/cpattr1_long.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/cpattr2.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/cpattr3.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/cpattr4.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/cpattr5_extra_long.mf
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/java/net/HttpCookie.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/javax/transaction/InvalidTransactionException.jasm
- test/hotspot/jtreg/runtime/appcds/test-classes/package_seal.mf
- test/hotspot/jtreg/serviceability/sa/ClhsdbRegionDetailsScanOopsForG1.java
- test/hotspot/jtreg/serviceability/sa/LingeredAppWithLargeArray.java
- test/hotspot/jtreg/serviceability/sa/LingeredAppWithLargeStringArray.java
- test/hotspot/jtreg/serviceability/sa/TestHeapDumpForLargeArray.java
! test/jdk/ProblemList.txt
- test/jdk/java/net/Socket/reset/Test.java
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/VERSION
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/africa
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/antarctica
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/asia
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/australasia
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/backward
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/etcetera
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/europe
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/factory
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/gmt
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/iso3166.tab
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/jdk11_backward
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/leapseconds
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/northamerica
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/pacificnew
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/solar87
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/solar88
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/solar89
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/southamerica
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/systemv
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata/zone.tab
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata_jdk/gmt
- test/jdk/sun/util/calendar/zi/tzdata_jdk/jdk11_full_backward

Changeset: 07556f8cd819
Author:  serb
Date:   2019-08-27 04:43 -0700
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/07556f8cd819

8146238: [macosx] Java2D Queue Flusher crash on OSX after switching between user accounts
Reviewed-by: prr, avu

! src/java.desktop/macosx/classes/sun/java2d/opengl/CGLSurfaceData.java
! src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/java2d/opengl/CGLSurfaceData.m
! src/java.desktop/share/classes/sun/java2d/opengl/OGLSurfaceData.java
! src/java.desktop/share/native/common/java2d/opengl/OGLSurfaceData.c
! src/java.desktop/share/native/common/java2d/opengl/OGLSurfaceData.h
! src/java.desktop/unix/classes/sun/java2d/opengl/GLXSurfaceData.java
! src/java.desktop/unix/native/common/java2d/opengl/GLXSurfaceData.c
! src/java.desktop/windows/classes/sun/java2d/opengl/WGLSurfaceData.java
! src/java.desktop/windows/native/libawt/java2d/opengl/WGLSurfaceData.c

Changeset: 718496767a7d
Author:  prr
Date:   2019-08-28 09:13 -0700
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/718496767a7d

8229800: WindowsServerCore 1809 does not provide d2d1.dll library required by awt.dll
Reviewed-by: jdv, serb, aaivanov

! src/java.desktop/windows/native/common/awt/systemscale/systemScale.cpp
! src/java.desktop/windows/native/libawt/windows/awt_Win32GraphicsDevice.cpp

Changeset: ddd26bd764e8
Author:  psadhukhan
Date:   2019-08-29 16:11 +0530
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/ddd26bd764e8

Merge

- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zBackingFile_linux_aarch64.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zBackingFile_linux_aarch64.hpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zBackingPath_linux_aarch64.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zBackingPath_linux_aarch64.hpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zPhysicalMemoryBacking_linux_aarch64.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zPhysicalMemoryBacking_linux_aarch64.hpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zBackingFile_linux_x86.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zBackingFile_linux_x86.hpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zBackingPath_linux_x86.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zBackingPath_linux_x86.hpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zPhysicalMemoryBacking_linux_x86.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zPhysicalMemoryBacking_linux_x86.hpp
- src/hotspot/share/classfile/sharedPathsMiscInfo.cpp
- src/hotspot/share/classfile/sharedPathsMiscInfo.hpp
! test/jdk/ProblemList.txt
- test/jdk/javax/xml/jaxp/testng/validation/jdk8037819/BasicTest1.java

Changeset: f39420849ae9
Author:  trebari
Date:   2019-09-04 22:18 +0530
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/f39420849ae9

8194944: Regression automated test 'open/test/jdk/javax/swing/JInternalFrame/8145896/TestJInternalFrameMaximize.java' fails
Reviewed-by: jdv, arapte

! test/jdk/ProblemList.txt
! test/jdk/javax/swing/JInternalFrame/8145896/TestJInternalFrameMaximize.java

Changeset: 18e7ed2cd7d1
Author:  mbaesken
Date:   2019-09-04 10:12 +0200
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/18e7ed2cd7d1

8230480: check malloc/calloc results in java.desktop
Reviewed-by: rriggs

! src/java.desktop/macosx/native/libjsound/PLATFORM_API_MacOSX_Ports.cpp
! src/java.desktop/unix/native/common/awt/X11Color.c
! src/java.desktop/unix/native/common/awt/fontpath.c
! src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/gtk_interface.c

Changeset: 3020baa4efa4
Author:  serb
Date:   2019-09-07 11:38 -0700
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/3020baa4efa4

8229515: [macos] access to window property of NSView on wrong thread
Reviewed-by: prr, dmarkov

! src/java.desktop/macosx/native/libawt_lwawt/awt/AWTView.m

Changeset: 7f55aad34ac4
Author:  lbourges
Date:   2019-09-10 21:20 +0200
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/7f55aad34ac4

8230728: Thin stroked shapes are not rendered if affine transform has flip bit
Summary: use abs(at.getDeterminant()) in userSpaceLineWidth() to ensure positive value
Reviewed-by: prr, jdv

! src/java.desktop/share/classes/sun/java2d/marlin/DMarlinRenderingEngine.java
! src/java.desktop/share/classes/sun/java2d/marlin/MarlinRenderingEngine.java
! src/java.desktop/share/classes/sun/java2d/marlin/Version.java
+ test/jdk/sun/java2d/marlin/FlipBitTest.java

Changeset: 5028ccc17275
Author:  pbansal
Date:   2019-09-11 15:58 +0530
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/5028ccc17275

8225805: Java Access Bridge does not close the logger
Reviewed-by: dmarkov, jdv

! src/jdk.accessibility/windows/native/libwindowsaccessbridge/WinAccessBridge.cpp

Changeset: 7b3101216e61
Author:  serb
Date:   2019-09-12 22:20 -0700
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/7b3101216e61

8225101: Crash at sun.awt.X11.XlibWrapper.XkbGetUpdatedMap when change keybord map
Reviewed-by: prr, pbansal

! src/java.desktop/unix/classes/sun/awt/X11/XToolkit.java

Changeset: 0aba35254e00
Author:  serb
Date:   2019-09-13 17:35 -0700
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/0aba35254e00

8229896: Delete an unused code in the BufferedContext
Reviewed-by: prr, jdv

! src/java.desktop/macosx/classes/sun/java2d/opengl/CGLGraphicsConfig.java
! src/java.desktop/share/classes/sun/java2d/opengl/OGLContext.java
! src/java.desktop/share/classes/sun/java2d/pipe/BufferedContext.java
! src/java.desktop/share/classes/sun/java2d/pipe/BufferedOpCodes.java
! src/java.desktop/share/native/common/java2d/opengl/OGLRenderQueue.c
! src/java.desktop/unix/classes/sun/java2d/opengl/GLXGraphicsConfig.java
! src/java.desktop/windows/classes/sun/java2d/d3d/D3DContext.java
! src/java.desktop/windows/classes/sun/java2d/opengl/WGLGraphicsConfig.java
! src/java.desktop/windows/native/libawt/java2d/d3d/D3DContext.cpp
! src/java.desktop/windows/native/libawt/java2d/d3d/D3DContext.h
! src/java.desktop/windows/native/libawt/java2d/d3d/D3DRenderQueue.cpp
! test/jdk/sun/java2d/pipe/hw/RSLAPITest/RSLAPITest.java
- test/jdk/sun/java2d/pipe/hw/RSLContextInvalidationTest/RSLContextInvalidationTest.java

Changeset: d32a3b1ca84a
Author:  serb
Date:   2019-09-09 12:23 -0700
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/d32a3b1ca84a

8225372: accessibility errors in tables in java.desktop files
Reviewed-by: aivanov

! src/java.desktop/share/classes/java/awt/BorderLayout.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Button.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Checkbox.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/CheckboxGroup.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/CheckboxMenuItem.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Choice.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/FlowLayout.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Frame.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/GridBagLayout.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/GridLayout.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Label.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/List.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/MenuBar.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/MenuItem.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Scrollbar.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/TextArea.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/TextField.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Window.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/doc-files/DesktopProperties.html
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/doc-files/Modality.html
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/font/NumericShaper.java
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/geom/Path2D.java
! src/java.desktop/share/classes/javax/imageio/metadata/doc-files/gif_metadata.html
! src/java.desktop/share/classes/javax/imageio/metadata/doc-files/tiff_metadata.html
! src/java.desktop/share/classes/javax/print/attribute/standard/Finishings.java
! src/java.desktop/share/classes/javax/swing/BoxLayout.java
! src/java.desktop/share/classes/javax/swing/JLayeredPane.java
! src/java.desktop/share/classes/javax/swing/JRootPane.java
! src/java.desktop/share/classes/javax/swing/JScrollPane.java
! src/java.desktop/share/classes/javax/swing/plaf/synth/doc-files/componentProperties.html
! src/java.desktop/share/classes/javax/swing/plaf/synth/doc-files/synthFileFormat.html
! src/java.desktop/share/classes/javax/swing/text/html/HTMLDocument.java

Changeset: 34b6db069d68
Author:  akolarkunnu
Date:   2019-09-18 07:18 -0700
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/34b6db069d68

8165828: [TEST_BUG] The reg case:javax/swing/plaf/metal/MetalIcons/MetalHiDPIIconsTest.java failed as No Metal Look and Feel
Reviewed-by: psadhukhan
Contributed-by: jagjot.singh at oracle.com

! test/jdk/javax/swing/plaf/metal/MetalIcons/MetalHiDPIIconsTest.java

Changeset: d07dea54170b
Author:  psadhukhan
Date:   2019-09-23 13:08 +0530
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/d07dea54170b

Merge

- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zArguments_linux_aarch64.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zGlobals_linux_aarch64.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_aarch64/gc/z/zGlobals_linux_aarch64.hpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zArguments_linux_x86.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zGlobals_linux_x86.cpp
- src/hotspot/os_cpu/linux_x86/gc/z/zGlobals_linux_x86.hpp
- src/hotspot/share/gc/g1/g1HeapSizingPolicy_ext.cpp
- src/hotspot/share/gc/z/zUtils.cpp
- src/hotspot/share/jfr/recorder/checkpoint/jfrCheckpointBlob.cpp
- src/hotspot/share/jfr/recorder/checkpoint/jfrCheckpointBlob.hpp
- src/hotspot/share/jfr/recorder/checkpoint/types/jfrTypeSetWriter.hpp
- src/hotspot/share/logging/logTag_ext.hpp
- src/hotspot/share/oops/access.cpp
- src/hotspot/share/runtime/arguments_ext.cpp
- src/hotspot/share/runtime/globals_ext.hpp
- src/hotspot/share/runtime/os_ext.hpp
- src/java.base/share/native/libjava/ObjectInputStream.c
- src/java.base/share/native/libjava/ObjectOutputStream.c
! src/java.desktop/unix/native/common/awt/fontpath.c
- src/jdk.hotspot.agent/share/classes/META-INF/services/com.sun.jdi.connect.Connector
! test/jdk/ProblemList.txt
- test/jdk/java/lang/invoke/findclass.security.policy
- test/jdk/java/nio/charset/coders/SJISMappingPropTest.java
- test/jdk/java/nio/charset/coders/SJISPropTest.java
- test/jdk/java/nio/charset/coders/ref.windows-31j
- test/jdk/java/security/testlibrary/CertUtils.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressAllocationGCEventsWithCMS.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressAllocationGCEventsWithDefNew.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressAllocationGCEventsWithG1.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressAllocationGCEventsWithParNew.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressAllocationGCEventsWithParallel.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressBigAllocationGCEventsWithCMS.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressBigAllocationGCEventsWithDefNew.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressBigAllocationGCEventsWithG1.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressBigAllocationGCEventsWithParNew.java
- test/jdk/jdk/jfr/event/gc/detailed/TestStressBigAllocationGCEventsWithParallel.java

Changeset: fe46ee1d42ee
Author:  dmarkov
Date:   2019-09-23 17:18 +0100
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/fe46ee1d42ee

8230782: Robot.createScreenCapture() fails if ?awt.robot.gtk? is set to false
Reviewed-by: prr, serb

! src/java.desktop/unix/native/libawt_xawt/awt/multiVis.c

Changeset: 483f14c3e0a2
Author:  psadhukhan
Date:   2019-09-25 13:40 +0530
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/483f14c3e0a2

Merge

- src/hotspot/os/linux/gc/z/zVirtualMemory_linux.cpp
! src/java.desktop/share/classes/java/awt/Window.java
- src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.core.test/src/org/graalvm/compiler/core/test/inlining/PolymorphicInliningTest.java
- src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.hotspot/src/org/graalvm/compiler/hotspot/meta/HotSpotClassInitializationPlugin.java
- src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.nodes/src/org/graalvm/compiler/nodes/calc/NormalizeCompareNode.java
- src/jdk.internal.vm.compiler/share/classes/org.graalvm.compiler.test/src/org/graalvm/compiler/test/JLModule.java
- src/jdk.jcmd/linux/classes/sun/tools/ProcessHelper.java

Changeset: de8e08015d51
Author:  psadhukhan
Date:   2019-09-25 14:48 +0530
URL:    https://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk/rev/de8e08015d51

Merge
More information about the jdk-changes mailing list